• Navrhuj
  Navrhuj si vlastní
 • Vybírej
  Vybírej si hotové
 • Merch
  Vaše značka, váš merch

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o., IČ:03056589, se sídlem Bakalovo nábřeží 5/5, 639 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod číslem C 83436 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kreativator.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - kupujícím (tj. jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo), - objednávaném zboží, zejména číslo a název zboží, velikost, barva, množství, apod. (objednávané zboží může - - kupující „vložit“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - kupní ceně a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a místu doručení objednávaného zboží a - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat Objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající upraví na přání kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky (potiskem) – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo; to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto VOP s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. Prodávající je oprávněn požadovat prokázání oprávněnosti užití zvoleného potisku; v případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - Platba kartou - prostřednictvím Platební brány GoPay (okamžite) - Převod peněz - způsob platby, při kterém dává kupující příkaz k úhradě ze svého účtu na účet prodávajícího č. 2900620757 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. . (dále jen „účet prodávajícího“). (1 - 2 dny) - Internet banking - je to služba elektronického bankovnictví, která kupujícímu umožní realizovat platbu on-line přes Internet. Jde o nejpohodlnější a nejrychlejší způsob platby (prostřednictvím Platební brány GoPay). (okamžite)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti, platební kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Bezhotovostní platbu nebo vklad na účet je nutné uskutečnit předem (před dodáním zboží) a to do 3 pracovních dnů od zaslání objednávky zboží prodávajícímu. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu AGENTURA KREATIVA s.r.o., Bakalovo nábřeží 5/5, Veveří, 639 00 Brno či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kreativator.cz , nebo prostřednictvím storno formuláře.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku platí, že kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob dodání zboží je prostřednictvím kurýrní společnosti nebo Zásilkovnou. Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující.

Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším čase, obvykle do sedmi (7) pracovních dnů od připsání sumy na účet prodávajícího (v případě bezhotovostní platby kupní ceny). Prodávající však nezaručuje žádný termín dodání.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Za vady se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu či rozměru (± 10 mm); prodávající zvlášť upozorňuje na to, že při přetisku zboží v katalogu a zejména při jeho zobrazení na obrazovce počítače se můžou vyskytnout odchylky od skutečné barvy zboží. Za vady se rovněž nepovažuje stav, kdy kupující schválí vzorek tisku či korekturu, pokud bude zboží odpovídat takto schválenému vzorku. Projeví-li se vada v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího e-mailem na e-mailovou adresu info@kreativator.cz. Kupující je povinen k e-mailu připojit v příloze fotografii zboží, ze které vyplývá, že zboží má vady. Kupující zároveň u sebe vhodným způsobem předmětné zboží uschová, a to až do obdržení jiných pokynů ze strany prodávajícího. Poté, co prodávající vadu uznal, je kupující je povinen poslat zboží prodávajícímu na adresu firmy: AGENTURA KREATIVA s.r.o., Bakalovo nábřeží 5/5, 639 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o vadě zboží, spolu s důkazem o tom, že zboží má vady (fotografie zboží).

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR - jako i souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Všeobecnou informační povinnost najde zákazník níže:

1. Identifikační údaje provozovatele:

Provozovatelem osobních údajů je společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o., Bakalovo nábřeží 5/5, 639 00 Brno, IČO: 03056589, DIČ: CZ03056589, spisová značka: C 83436 vedená u Krajského soudu v Brně, která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

2. Zpracování osobních údajů na samotné účely:

 • Nákup produktu prostřednictvím e-shopu, dodání produktu a řešení reklamací:

Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává na účely nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží a na účely řešení reklamací tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazená suma, datum připsání úhrady na účet společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.).
 
Právním základem zpracování osobních údajů je v případe nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi článek 6 ods. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů - Nařízení GDPR) a v případě řešení reklamací článek 6 ods. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o. je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi nutné k plnění smlouvy o koupi zboží a v případě řešení reklamací k účelu plnění zákonné povinnosti společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o..
 
Příjemci osobních údajů jsou:

 1. GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. Zn. C/11030, jako platební brána
 2. Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 02387727, DIČ: CZ02387727, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, jako internetový portál
 3. inQool a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 29222389, DIČ: CZ29222389, spisová značka 6125 B, Krajský soud v Brně, jako zprostředkovatel IT systémů
 4. Zásilkovna s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: SK2120099014, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl: s.r.o., vložka č. 105158/B, jako přepravní společnost

Osobní údaje jsou zpracované po dobu období plnění smlouvy o koupi zboží a po dobu plynutí záruční doby na dodaný produkt.

 • Registrace a provoz e-shopu:

Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává na účely registrace a provozu e-shopu tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ing. Ladislav Nyers - 3STAR je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

 • Poskytování e-mailové a telefonické podpory zákazníkům:

Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává pro účely poskytování e-mailové a telefonické podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.

 • Poskytování podpory přes sociální síť Facebook:

Jestliže se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes sociální síť Facebook, společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotyčné osoby a údaje, které jí dotyčná osoba svévolně během komunikace poskytne. Záměrem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování společností AGENTURA KREATIVA s.r.o. je potřeba k poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https: // www .facebook.com / policy.php). Osobní údaje jsou zpracovávány během lhůty nezbytné na poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

 • Aplikování nároků společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.:

Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává pro účely aplikování nároků společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o. tyto údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné pro podání žaloby společností AGENTURA KREATIVA s.r.o., údaje uvedené v žalobě proti společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o., údaje vedené v účetnictví, údaje uvedené v záznamech o krádežích a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným aplikováním nároků nebo hájení zájmů společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o..

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností AGENTURA KREATIVA s.r.o. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.. Oprávněným zájmem společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o. je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neoprávněnému aplikování nároků vůči společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o..

Příjemci osobních údajů jsou:

 •  soudy, právní zástupci, orgány veřejné správy, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během lhůty vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o. aplikované nároky nebo během které si společnost může aplikovat své vlastní nároky.

 • Plnění zákonných povinností společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.:

Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.. Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů společností Ing. AGENTURA KREATIVA s.r.o. je nezbytné pro plnění zákonných povinností společností AGENTURA KREATIVA s.r.o..

Příjemci osobních údajů jsou:

 • daňoví poradci, soudy, auditoři a orgány veřejné správy jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během lhůty vyžadované příslušným právním předpisem.

3.    Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud si myslí, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotčená osoba má vůči provozovateli práva požadovat přístup k osobním údajům, pro úpravu osobních údajů, na mazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tato práva si dotčená osoba může uplatnit kontaktováním společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla
b)    příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší podmínky pro používání souborů cookies mohou být upřesněny na webových stránkách prodávajícího www.kreativator.cz.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Brně.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.


ODESÍLÁME DO 48 hodin
ODESÍLÁME
DO 48 hodin
POŠTOVNÉ OD 1300 KČ ZDARMA
POŠTOVNÉ
OD 1300 KČ ZDARMA
MNOŽSTEVNÍ SLEVY DO 50 %
MNOŽSTEVNÍ
SLEVY DO 50 %
ODESÍLÁME DO 48 hodin
ODESÍLÁME
DO 48 hodin
POŠTOVNÉ OD 1300 KČ ZDARMA
POŠTOVNÉ
OD 1300 KČ ZDARMA
SLEVY DO 50 %
MNOŽSTEVNÍ
MNOŽSTEVNÍ SLEVY DO 50 %
Platba a doručení
Platba a doručení